Antalya ilinde turunçgil üretimi ve pazarlama yapısının analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Science, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2006

Student: Cemile Feyza Karadeniz

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): BURHAN ÖZKAN

Abstract:

Bu araştırma ile Antalya ilinde turunçgil meyvelerinden portakal, limon ve mandarin üretimi ve pazarlama yapısının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada turunçgil üreticileri, aracıları ve ihracatçılardan anket yöntemiyle elde edilen orijinal veriler kullanılmıştır. Araştırma alanında turunçgil üretimi yapan işletmelerden anket uygulanarak derlenen verilerden yararlanılarak işletmelerin; sosyo-ekonomik yapılan, üretimde kullanılan girdi miktarları, yıllık ekonomik faaliyet sonuçlan, üretim maliyetleri pazarlama masraflan portakal, limon ve mandarin için ayn ayn incelenmiştir. Turunçgil pazarlama kanalında yer alan aracılar ve ihracatçı firmalarla yapılan anket çalışmasında ise aracı ve ihracatçıların demografik özellikleri, çalışma şekilleri ve iş hacimleri ortaya konulmuştur. Araştırma kapsamında üretici, aracı ve ihracatçı düzeyinde turunçgil meyvelerinin pazarlama yapısı ile pazarlama sorunlan incelenmiş ve sorunlara ilişkin öneriler sunulmuştur. Araştırmada ayrıca, Antalya ili için araştırma konusu turunçgil meyvelerinin pazarlama kanallan ve pazarlama marjlan da belirlenmiştir.