Kurum Kültürünün Oluşumunda Kurumsal İletişimin Rolü: Özelleştirme Öncesi ve Sonrasında Petkim Örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Communication, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Bayram Yılmaz

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ŞERİFE GÖZDE YİRMİBEŞOĞLU

Abstract:

Kurumların işleyiş tarzını gösteren düzenleme ve faaliyetler kurum kültürünün ve kurumsal iletişimin konusunu oluşturmaktadır. Her iki unsur kurum ile çalışanları, diğer kurumlar ve toplum arasında köprü görevi yapmakta; kurumun kendini ifade ve işleyiş tarzına ilişkin mesajları taşımaktadır. Kurumsal iletişim, bir kurumda amaçların nasıl gerçekleştirileceğini, kurum kültürü de bu amaçların nasıl kalıcı hale getirileceğini göstermektedir. Kurum kültürü, bu bağlamda kurumsal iletişimin çıktısı niteliğindedir. 1985 yılından itibaren İzmir İli Aliağa İlçesinde faaliyet gösteren Petkim, 2008 yılında özelleştirilmiştir. Petkim'in özelleştirme öncesi ve sonrası kurumsal iletişim faaliyetlerinin kurum kültürünün oluşumuna etkileri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada, görünen kültür unsurlarından görünmeyen unsurlara doğru sıralanan üç düzeyli kurum kültürü modeli esas alınarak bir kuramsal çerçeve oluşturulmuş ve Petkim'in kurum kültürü göstergeleri bu çerçevede incelenmiştir. Petkim'in özelleştirme öncesi ve sonrası dönemine ait nicel bilgileri, iletişim faaliyetleri ve kurum kültürü göstergeleri yazılı kaynakların incelenmesi, gözlem ve derinlemesine mülakat yöntemleri kullanılarak araştırılmış ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda Petkim'in kurumsal iletişim faaliyetlerinin kurumun kültürünü etkilediği; özelleştirme öncesi kurum kültürüne yeterince olumlu katkı yapmayan kurumsal iletişim faaliyetlerinin özelleştirme sonrası daha etkili ve yoğun yürütüldüğü ve bu durumun kurum kültürüne olumlu etkiler yaptığı anlaşılmıştır. Özelleştirme öncesinde bürokratik ve işbirliğine kapalı bir kurum kültürünün hakim olduğu; özelleştirme sonrası ise yenilikçi ve işbirliğine dayalı bir kurum kültürüne geçiş süreci yaşandığı görülmüştür. Sonuç bölümünde de, araştırmada ulaşılan tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda, incelenen kurumun ve genel olarak bütün kurumların kurumsal iletişim faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi ve kurum kültürünün de olumlu yönde oluşturulması ve geliştirilmesi için idari ve davranışsal tedbir önerileri getirilmiştir.